Mynd i'r cynnwys

ADEILADU AR GYFER YFORY

EIN GWERTHOEDD

Ymrwymiad

CYMUNEDOL

CYNALIADWYEDD

AMGYLCHEDDOL

CYDWEITHIO I

YMGYSYLLTU

Wedi ymrwymo i gymunedau gogledd Cymru, rydyn ni'n gwahodd cymdeithasau tai lleol i gydweithio.

NOD EIDDO SBARC PROPERTIES YW GWEITHIO GYDA CHYMUNEDAU LLEOL I ADEILADU CARTREFI AR GYFER TRIGOLION GAN DDIOGELU'R GYMRAEG AR YR UN PRYD. RYDYN NI WEDI YMRWYMO I GYFLOGI GWEITHWYR MASNACH LLEOL, RHOI BLAENORIAETH I FALCHDER CYMUNEDOL A SICRHAU TWF ECONOMAIDD. MAE MYND ATI'N RHAGWEITHIOL I DDEFNYDDIO POBL LEOL YN ATGYFNERTHU EIN HYMRODDIAD I GYNALIADWYEDD A DATBLYGU DAN ARWEINIAD Y GYMUNED, GAN GREU CARTREFI GO IAWN AC EFFEITHIOL YN GYMDEITHASOL A CHYFRANNU AT WARCHOD A HYRWYDDO'R GYMRAEG.

MAE EIN GWASANAETHAU DATBLYGU TIR YN DARPARU ATEBION CYNHWYSFAWR I DRAWSNEWID TIR CRAI YN OFODAU GWEITHREDOL A PHROFFIDIOL. RYDYN NI'N ARBENIGO MEWN DEFNYDDIO TIR YN Y FFORDD FWYAF EFFEITHIOL BOSIB DRWY GYNLLUNIO, DYLUNIO A GWEITHREDU MANWL GYWIR. MAE EIN TÎM PROFIADOL YN SICRHAU EI FOD YN DEFNYDDIO ADNODDAU'N EFFEITHIOL GAN LYNU WRTH REOLIADAU AMGYLCHEDDOL AR YR UN PRYD.

EIN HACHREDIADAU

cyCymraeg