Mynd i'r cynnwys

YMA YN SBARC PROPERTIES LTD, EIN CENHADAETH YW RHAGORI YM MYD DATBLYGU EIDDO, TRAWSNEWID GOFODAU YN GYMUNEDAU FFYNIANNUS A GWELLA ANSAWDD BYWYD UNIGOLION A THEULUOEDD.

Rydyn ni wedi ymrwymo i greu eiddo fforddiadwy, cynaliadwy, arloesol a chain sy'n gweddu i'w hamgylchedd. Mae’r iaith Gymraeg, ein diwylliant, a’n treftadaeth yn hollbwysig i ni.

Byddwn bob amser yn cynnig cyfle i Gymdeithasau Tai Lleol fod yn rhan o'n menter neu greu Pecyn Bargen gyda ni i sicrhau bod pobl leol yng ngogledd Cymru yn cael cyfle i brynu eu cartrefi delfrydol. Mae ein gwerthoedd craidd yn llywio ein hymagwedd at ddatblygu eiddo, gan sicrhau uniondeb, proffesiynoldeb a chyfrifoldeb cymdeithasol.

Drwy gynllunio manwl, rhagoriaeth o ran dylunio, a gweithredu effeithlon, ein nod yw manteisio i'r eithaf ar botensial pob eiddo rydyn ni'n ei ddatblygu. Rydyn ni'n ceisio creu amgylcheddau deniadol sy'n ysbrydoli ymdeimlad o berthyn ac yn meithrin ysbryd cymunedol bywiog a chynhwysol. Mae cynaliadwyedd amgylcheddol wrth galon ein hymdrechion. Rydyn ni'n rhoi blaenoriaeth i effeithlonrwydd ynni, arferion ecogyfeillgar, a defnyddio deunyddiau cynaliadwy, gan leihau ein hôl troed ecolegol a hyrwyddo dyfodol gwyrddach.

Gydag ymrwymiad diwyro i arloesi ac angerdd am ragoriaeth, rydyn ni'n rhagweld dyfodol lle mae ein heiddo yn dirnodau blaenllaw, gan ddarparu profiadau byw eithriadol i drigolion a chyfrannu at ddatblygiad a ffyniant cyffredinol yr ardaloedd yr ydyn ni'n eu gwasanaethu. Gyda'n gilydd, rydyn ni wedi ymrwymo i ffurfio cymunedau bywiog a chreu gwaddol parhaol drwy ein gweledigaeth ar gyfer ein mentrau datblygu eiddo.

PWY YW SBARC?

JASON JONES

Ym mis Chwefror 2023, sefydlodd Jason Sbarc Properties Ltd gyda chenhadaeth glir mewn golwg. 

Prif amcan y cwmni hwn yw darparu tai hanfodol i drigolion Penrhyn Llŷn. Mae Jason yn frwd dros gydweithio â chymdeithasau tai i ddiwallu'r angen pwysig hwn.

Cyn sefydlu Sbarc Properties Ltd., roedd Jason yn rhedeg cwmni trydanol o'r enw Jason Jos Ltd.

Trwy gydol y cyfnod hwn, bu'n cyflogi tîm o 7 i 10 o weithwyr proffesiynol lleol, gan gynnwys trydanwyr, prentisiaid, ac amrywiol grefftwyr medrus.

Ei ymrwymiad diwyro yw cyflogi crefftwyr lleol ar gyfer ei holl brosiectau. Bydd yr ymrwymiad hwn yr un mor berthnasol wrth iddo barhau i gefnogi busnesau lleol, masnachwyr, cymdeithasau tai, a’r gymuned ehangach.

Mae Jason hefyd yn awyddus i weithio mewn partneriaeth ag amrywiol sefydliadau cymunedol megis ysgolion a chlybiau chwaraeon i gyfrannu'n gadarnhaol at y gymuned leol.

DAFYDD DAVIES

Yr ychwanegiad diweddaraf a hollbwysig i’r tîm yw Dafydd Davies. 

Er bod ei gefndir mewn addysgu mewn ysgolion cynradd, mae wedi dewis dod yn rhan o Sbarc Properties Ltd.

 Mae Dafydd yn angerddol o ran y Gymraeg, ac mae ganddo weledigaeth o ran diwylliant ac anghenion pobl Pen Llŷn ym maes cymdeithasau tai lleol hanfodol.

 Bydd ei rôl yn ymwneud yn bennaf â chyfrifoldebau yn y swyddfa, lle bydd yn goruchwylio gweithrediadau'r cwmni o ddydd i ddydd.

EURON GRIFFITHS

Mae Euron yn gontractwr adeiladu uchel ei barch ym Mhen Llŷn.

A chanddo dros bedwar degawd o brofiad, mae wedi rheoli ei gwmni’n llwyddiannus, gan oruchwylio’r gwaith o adeiladu ystod amrywiol o eiddo, gan gynnwys mannau masnachol, adeiladau preswyl, tafarndai, bwytai, gwestai, ac unedau swyddfa.

Mewn menter newydd, mae Euron wedi dewis cydweithio â Sbarc Properties Ltd i gychwyn ar brosiectau datblygu tai ar gyfer cymunedau lleol Pen Llŷn.

Ei brif nod yw cyfrannu'n gadarnhaol at y cymunedau hyn drwy ymgymryd â'r prosiectau ystyrlon hyn.

cyCymraeg